હતું એક પતંગિયું!

patangiyu

બગીચામાં લાખો ફૂલો માંથી એક પતંગિયું કોઈ એક ફૂલ ને અમુક સમય માટે પસંદ કરે છે. પછી તે એ ફૂલ નું Nector પીને બીજા કોઈ ફૂલ પર આવી જાય છે. કઈક આવું જ થાય છે આપના જોડે, જયારે આપડું રક્ત ગરમ હોઈ છે. કા તો આપડે કોઈ નું ફૂલ બનીએ છીએ, કા તો આપડે કોઈ નું પતંગિયું!!

વિચાર્યું, આજે હેતુ’સ ને હેત ની (પ્રેમ ની) એક સરસ વાત જણાવું!!!

Continue reading

Don’t pray, rather talk with God – 2

pray_talk

Sorry for making you wait, Hetu’s. But what to do? The Young old man was still laughing!!

Who the hell is THE YOUNG OLD MAN? (Oh! you just forgot to read the first part of the story)

OK!! Let’s begin 🙂

Continue reading

Don’t pray, rather talk with God – 1

God

DISCLAIMER: The views and opinions expressed here are solely those of the author and do not in any way intend to hurt the sentiments of social animals, globally. Kindly, mark this post as freedom of speech and expression. Share your views through comment, share and likes. Individual will be held personally responsible, if found taking personal stands which are not in any way, accepted by the society. The liable culprit will be regarded as dumb, person without soul and will lose the identity as Hetu.So let’s begin 🙂

Continue reading